Zawód biegłego rewidenta

Biegły rewident jest osobą fizyczną, która posiada odpowiednie uprawnienia do tego, aby wykonywać czynność rewizji finansowej. Potwierdzeniem, że dana osoba nabyła uprawnienia do tej pracy jest dokonanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów.

Do zakresu czynności rewizji podatkowej, którą przeprowadzić może biegły rewident zalicza się prowadzenie badań, jak również przegląd sprawozdań finansowych. Dodatkowo biegły rewident może zajmować się:
– badaniem planu przekształcenia danej spółki,
– badaniem sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej,
– badaniem przeprowadzanym w trakcie podwyższania kapitału zakładowego spółki,
– badaniem przeprowadzanym przy zakładaniu spółki akcyjnej,
– badaniem informacji finansowych w przypadku partii politycznych o otrzymanych subwencjach i poniesionych wydatkach z subwencji.

Praca biegłego rewidenta wymaga od niego dochowywania tajemnicy zawodowej na temat dokumentów oraz informacji, które posiada z tytułu wykonywanej przez siebie pracy. Może jednak nastąpić sytuacja, gdy biegły rewident zostanie zwolniony z tego obowiązku. Zaliczamy do nich:
– zaległość dłuższa niż rok w uiszczaniu składek członkowskich,
– wystąpienie ze składu samorządu biegłych rewidentów,
– prawomocne orzeczenie o usunięciu z samorządu biegłych rewidentów,
– śmierć biegłego rewidenta.

 

Dowiedz się więcej na ten temat z naszej strony!