Zatrudnienie cudzoziemca, a obowiązek PIT

Korzystanie z zagranicznej siły roboczej w Polsce staje się coraz bardziej popularne. Niestety wraz z tym rozwija się czarny rynek, ponieważ przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców muszą sprostać szeregowi narzuconych na nich obowiązków. Omówmy jak prawidłowo wypełniać obowiązki podatkowe wobec swoich pracowników z zagranicy.

W pierwszej kolejności należy określić miejsce rezydencji podatkowej danego cudzoziemca. Zależy od tego bowiem ograniczony bądź nieograniczony obowiązek podatkowy przedsiębiorcy. Osoby zamieszkałe na terytorium Polski zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Za dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polski uznaje się dochody z pracy wykonywanej w Polsce wedle stosunku służbowego, stosunku pracy bądź spółdzielczego stosunku pracy.
Ograniczony zakres obowiązku podatkowego odnosi się osób fizycznych, których miejsce zamieszkania nie mieści się na terytorium Polskim, jednak w tym kraju uzyskał dochody, nawet jeśli ich wypłata nastąpiła w miejscu zamieszkania.

Przedsiębiorca zatrudniający cudzoziemców ma obowiązek obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy do 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu wypłaty. Kolejno do końca stycznia następnego roku podatkowego musi złożyć zeznanie podatkowe PIT-8AR lub PIT-4R. Do końca lutego składa natomiast deklarację o pobranych zaliczkach w formie deklaracji PIT-11.