Zakładowy plan kont – zespoły kont

Jedną z korzyści jakie daje pełna księgowość, jest możliwość ustanowienia własnej polityki rachunkowości, a w jej ramach zakładowego planu kont. Zakładowy plan kont jest ewidencją wszystkich działających w firmie kont księgowych wraz z ich numerami oraz nazwami.

Każdy zakładowy plan kont składa się z zespołów kont, których występuje aż 9, dla danych grup tematycznych. Nietypowo plany kont rozpoczynają się zespołu o numer 0, przeznaczonego dla aktywów trwałych. Kolejne zespoły obejmują: 

  • Środki pieniężne, rachunki bankowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, 
  • Rozrachunki i roszczenia, 
  • Materiały i towary, 
  • Koszty według rodzajów i rozliczenie, 
  • Koszty według typów działalności i ich rozliczenie, 
  • Produkty i rozliczenia międzyokresowe, 
  • Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem, 
  • Kapitały własne, fundusze specjalne, wynik finansowy. 

Poza wykazem zespołów kont, w zakładowym planie kont znajdują s ie informacje dotyczące zasad funkcjonowania kont syntetycznych i kont analitycznych, zasady wyceny bilansowej, zasady dotyczące określania wyniku finansowego oraz pozostałe unormowania systemu polityki rachunkowości