Ulga na złe długi

Ulga na złe długi dotyczy podatników, którym mimo usilnych starań nie udało się odzyskać terminowego zwrotu należności od swoich kontrahentów.
W 2017 roku w zasadach dotyczących przyznawania tych ulg wprowadzony został szereg modyfikacji, które mają przede wszystkim motywować dłużników do wypełniania się ze swoich zobowiązań.
Ponadto lista warunków, które należy spełnić w celu skorzystania z danych ulg została znacznie skrócona i uściślona. Tym samym wykorzystać zmniejszoną kwotę podatku można, jeżeli minęło 150 dni od terminu zapłaty.
Ulga możliwa jest także gdy:
– dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
– w dniu poprzedzającym złożenie korekty uwzględniającej ulgę zarówno wierzyciel, jak i dłużnik są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, natomiast dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji,
– od daty wystawienia faktury, dokumentującej wierzytelność, nie upłynęło więcej niż 2 lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym faktura ta została wystawiona.

 

Zobacz też: Podatki dla przedsiębiorców