EBIT

EBIT – to wskaźnik oznaczający dochód przed odsetkami i podatkami, który oblicza się w celu ustalenia uproszczonych podstawowych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Odsetki – kwota netto kosztów finansowych pomniejszonych o przychody finansowe. Podatki – kwota netto podatku dochodowego płaconego przez firmę. EBIT obejmuje przychody i koszty operacyjne i nieoperacyjne, przychody związane z podstawowa i niepodstawową działalności Read more about EBIT[…]