Co to jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe najprościej mówiąc jest przedstawieniem sytuacji majątkowej firmy. Do jego składania zobowiązane są zarówno osoby prawne, jak i jednostki, które nie posiadają pełnej osobowości prawnej, jednak stosują zasady rachunkowości ujęte w ustawie. Sprawozdanie finansowe składa się we właściwym rejestrze sądowym. Elementy sprawozdania finansowego: – bilans, – rachunek zysków i strat, – informacje dodatkowe, obejmujące Read more about Co to jest sprawozdanie finansowe?[…]

Na czym może polegać audyt finansowy?

Sprawozdania finansowe niektórych jednostek gospodarczych poddaje się badaniu księgowemu (audytowi finansowemu). Polega on na sprawdzaniu pod kątem rzetelności i jasności zawartych w sprawozdaniu finansowym danych. Tak więc jego sporządzanie ma na celu zapobieganie niewłaściwej prezentacji sytuacji majątkowo-finansowej jednostki, która mogłaby zaszkodzić innym jednostką. Do przeprowadzenia audytu finansowego upoważnieni są biegli rewidenci księgowi. Są oni osobami Read more about Na czym może polegać audyt finansowy?[…]

Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Z dniem 30 czerwca 2016 roku mija termin, w którym zatwierdzone muszą zostać sprawozdania finansowe za rok 2015. Termin ten dotyczy jedynie jednostek, których rok obrotowy skończyć się 31 grudnia 2015 roku. Każdorazowe, roczne sprawozdanie finansowe jednostek, które prowadzą księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający do sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Sporządzanie sprawozdań to Read more about Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego[…]

Rachunek zysków i strat od 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono zmiany w zakresie ujmowania operacji gospodarczych, dotyczących sytuacji losowych – zysków i strat nadzwyczajnych. Do tej pory istniejąca, kategoria zysków i strat w zakładowym planie kont już nie widnieje. Natomiast operacje, które dawniej księgowano na tych kontach ujmuje się teraz na kontach pozostałych przychodów i kosztów. Zmiany w zakresie Read more about Rachunek zysków i strat od 2016 roku[…]

W jakim terminie złożyć sprawozdanie finansowe?

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego ciąży na każdym przedsiębiorcy, prowadzącym pełną księgowość oraz na jednostkach pożyteczności publicznej, takich jak fundacje i stowarzyszenia. Sporządzone sprawozdanie finansowe należy złożyć w Urzędzie Skarbowym oraz w KRS (niezależnie jaka spółka go sporządza i składa). Na sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki mają czas do 3 miesięcy od dnia bilansowego (zakończenia roku obrotowego). Read more about W jakim terminie złożyć sprawozdanie finansowe?[…]

Sprawozdanie finansowe w uproszczonej wersji

Jest wiele jednostek gospodarczych, które zobowiązane są do prowadzenia pełnej rachunkowości, mimo stosunkowo niskiego poziomu zatrudnienie i niewielkich obrotów. Właśnie z myślą o tego typu przedsiębiorstwach, w 2015 rok powstała możliwość sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych – tzw. sprawozdań dla mikro jednostek.    Coroczne sporządzanie sprawozdania finansowego, składającego się z aż 6 rozbudowanych dokumentów, to ciężki Read more about Sprawozdanie finansowe w uproszczonej wersji[…]

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to uporządkowane przedstawienie całej sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie. Jego celem jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej firmy oraz przepływie środków pieniężnych jednostki dla szerokiego kręgu użytkowników. Na sprawozdanie finansowe składa się: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i start, informacje ogólne i uzupełniające. Wzory tych dokumentów zamieszczone są w załączniku 1 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie należy sporządzić na dzień zamknięcia ksiąg Read more about Co to jest sprawozdanie finansowe?[…]