Sprzedaż towarów i usług po cenie zaniżonej – skutki

Bardzo często spotykałem się z pytaniami na temat tego, czy sprzedaż towarów i usług w cenie odbiegającej od ceny rynkowej jest zgodna z prawem.
Sprawa wygląda następująco:
Za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową, czyli taką, której głównym celem jest osiąganie zysku. Tak więc jeżeli prowadzona przez przedsiębiorcę działalność jest dla niego opłacalna wówczas ma on pełną swobodę w odniesienie do zakupu towarów . Oznacza to, że może je nabywać i odsprzedawać po preferencyjnych stawkach.

Jeżeli zakup towaru nastąpił po cenie niższej niż rynkowa wówczas nie ma podstaw, aby nie zaliczać tego do wydatków uzyskania przychodu.
Podobnie przepisy o VAT także nie ograniczają podatnika w kwestii ustalania ceny, a więc może odsprzedać towar po cenie niższej niż jego rzeczywista wartość.
Zarówno podatek należny jak i naliczony obliczany będzie na podstawie dokumentów, potwierdzających transakcję, a nie według ceny rynkowej. Dokładnie tak samo prezentuje się sytuacja jeżeli chodzi o udzielanie rabatów.