Sprawozdawczość finansowa w firmach – księgowość Kraków

Sprawozdawczość finansowa stanowi jeden z trzech filarów rachunkowości. Dotyczy on przygotowywania informacji o stanie działalności gospodarczej podmiotu i ujawnienia ich w sprawozdaniu finansowym, co jest corocznym obowiązkiem przedsiębiorstw, prowadzących pełną rachunkowość.

Zawierające dane finansowe, pochodzące z księgi rachunkowej, obrazują sytuację majątkową firmy, stan jej finansów oraz dochody lub ponoszone straty. Ważne jest by nie zawierały zniekształceń, które mogą wprowadzać w błąd kontrahentów, ograny administracji czy kredytodawców. Dlatego też sprawozdania dużych firm, podlegają obowiązkowemu badaniu finansowemu, które nazywa się audytem księgowym.

Podstawową zasadą sporządzania sprawozdania finansowego jest stosowanie wartości nabycia czyli tzw. kosztu historycznego. Oznacza to, że aktywa i pasywa przedsiębiorstwa wycenianie są w wartościach, będących aktualnymi w czasie ich nabycia, wytworzenia czy powstania. W fachowym języku mówi się, że wyceniane są w kwocie gotówki lub jej ekwiwalentu wydanego w momencie nabycia.

Elementami sprawozdania finansowego są:
– Wprowadzenie,
– Bilans,
– Rachunek zysków i strat,
– Rachunek przepływów pieniężnych,
– Zestawienie zmian w funduszu własnym,
– Dodatkowe informacje i objaśnienia.