Sprawozdanie finansowe w uproszczonej wersji

Jest wiele jednostek gospodarczych, które zobowiązane są do prowadzenia pełnej rachunkowości, mimo stosunkowo niskiego poziomu zatrudnienie i niewielkich obrotów. Właśnie z myślą o tego typu przedsiębiorstwach, w 2015 rok powstała możliwość sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych – tzw. sprawozdań dla mikro jednostek. 

sprawozdanie finansowe dla mikro jednostek

 

Coroczne sporządzanie sprawozdania finansowego, składającego się z aż 6 rozbudowanych dokumentów, to ciężki obowiązek. Oprócz standardowego bilansu oraz rachunku zysków i strat. Sprawozdanie dla mikro jednostek składa się tylko z dwóch, wymienionych uprzednio dokumentów oraz informacji uzupełniającej. Jednostki te nie muszą więc sporządzać zestawienia zmian w kapitale własnym ani rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych informacji i objaśnień, a także wprowadzenia. Powoduje to, że obowiązek ten jest mniejszym obciążeniem, a także rozwiązaniem idealnym dla mniejszych przedsiębiorstw.