Rok obrotowy, a rok podatkowy

Rokiem obrotowym (inaczej obrachunkowym) nazywamy okres rozliczeniowy jednostki. Nie musi to być rok kalendarzowy, chociaż często się z nim pokrywa. Może to być również okres trwający 12 pełnych miesięcy kalendarzowych. Czasem rok obrotowy zależy od charakteru działalności, określa przy tym jej statut. Dobrym przykładem jest organizacja edukacyjna, której rok obrachunkowy może być adekwatny do roku szkolnego. Wszystkie ustalone przepisy muszą być opisane w polityce rachunkowości. Ustawą, w której pojawia się pojęcie „roku obrotowego” jest ustawa o rachunkowości.

Inaczej jest w przypadku roku podatkowego. Dokumentem, w którym używane jest to pojęcie to ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Rok podatkowy podobnie jak obrotowy trwa 12 miesięcy (niekoniecznie rok kalendarzowy). Jeśli rok podatkowy dotyczy osób fizycznych wtedy w istocie jest rokiem kalendarzowym. Ale nie w wypadku osób prawnych, które w nadzwyczajnych sytuacjach (jak np. zawiązanie nowej osoby prawnej w drugiej połowie roku lub przy konsolidacji podmiotów) inaczej mogą ujmować rok podatkowy.