Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe składa się z kilku części, a jedną z nich jest rachunek zysków i strat. Krótko mówiąc jest to zestawienie źródeł przychodów i kosztów ich uzyskania. Jak sama nazwa wskazuje celem sporządzania tego zestawienie jest ustalenie czy firma ponosi zysk czy stratę.

Rachunek wyników składa się z kilku elementów. Są nimi:

Przychody:
– z działalności operacyjnej (przychody ze sprzedaży produktów – wyrobów gotowych, półproduktów lub usług i robót towarów, materiałów);
– pozostałe przychody operacyjne (z działalności socjalnej, z bycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, z należności przedawnionych, z odszkodowań, kar i grzywien, z przekazanych darowizn);
– przychody finansowe (z tytułu zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, odsetki należne z tytułu oprocentowania lokat bankowych, odsetki od zwłoki, dyskonto z weksli, dodatnie różnice kursowe);
– zyski nadzwyczajne;

Koszty:
– z działalności operacyjnej (np. wynagrodzenia, opłaty, podatki itp.);
– pozostałe koszty operacyjne (z tych samych tytułów co przychody) ;
– koszty finansowe (tych samych tytułów co przychody);
– straty nadzwyczajne;

Jeżeli prowadzenie księgowości stwarza Ci problem, to zapraszamy do współpracy! Księgowość Kraków to rozwiązanie, które powinieneś poznać bliżej.