Rachunek zysków i strat od 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono zmiany w zakresie ujmowania operacji gospodarczych, dotyczących sytuacji losowych – zysków i strat nadzwyczajnych. Do tej pory istniejąca, kategoria zysków i strat w zakładowym planie kont już nie widnieje. Natomiast operacje, które dawniej księgowano na tych kontach ujmuje się teraz na kontach pozostałych przychodów i kosztów.

Zmiany w zakresie likwidacji kont „zyski nadzwyczajne” i „straty nadzwyczajne” nie dotyczą jednostek działających jako banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych. One nadal mają obowiązek ewidencjonowania operacji związanych z zdarzeniami losowymi na kontach zysków i strat nadzwyczajnych.

Wprowadzenie zmian wpływa również na wzór rachunku zysków i strat nadzwyczajnych. W zwykłych przedsiębiorstwach, które objęte zostały zmianami wzoru rachunku wyników znika pozycja zysków i strat nadzwyczajnych oraz pozycja wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych.

Więcej informacji o rachunku zysków i strat na naszej stronie Księgowość Kraków, w poście:”Rachunek zysków i strat„.