Rachunek zysków i strat

Zapraszamy również na naszą stronę główną!

Kolejnym elementem sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat, czyli zestawienie źródeł przychodów i kosztów ich uzyskania, w celu określenia wyniku finansowego z działalności i czynników, które na niego wpływały.

Sporządzenie tego dokumentu jest również ściśle regulowane prawnie. Dopuszcza się cztery wzory, w jakim może ono zostać sporządzone. Wszystkie one zostały zawarte w IV Dyrektywie EWG.

Rachunek wyników składa się z kilku elementów. Są nimi:
Przychody: z działalności operacyjnej (przychody ze sprzedaży produktów – wyrobów gotowych, półproduktów lub usług i robót towarów, materiałów), pozostałe przychody operacyjne (z działalności socjalnej, z bycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, z należności przedawnionych, z odszkodowań, kar i grzywien, z przekazanych darowizn), przychody finansowe (z tytułu zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, odsetki należne z tytułu oprocentowania lokat bankowych, odsetki od zwłoki, dyskonto z weksli, dodatnie różnice kursowe)

Koszty: z działalności operacyjnej (np. wynagrodzenia, opłaty, podatki itp.), pozostałe przychody operacyjne (z tych samych tytułów co przychody) , koszty finansowe (tych samych tytułów co przychody)

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne