Przedstawiciel podatkowy

Do ustanowienia przedstawiciela podatkowego zobowiązany jest każdy przedsiębiorca, który podlega obowiązkowej rejestracji jako podatnik VAT lecz nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca zamieszkania na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Przedstawiciel podatkowy zajmuje się wykonywaniem czynności związanych z rozliczeniem podatku w imieniu swojego mocodawcy.
Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Funkcję tę może sprawować podmiot, który:

  • posiada siedzibę działalności gospodarczej na terenie Polski,
  • jest zarejestrowany jako czynny płatnik VAT,
  • przez ostatnie 24 miesiące nie był skazany za popełnienie przestępstwa skarbowego,
  • przez ostatnie 24 miesiące nie zalegał z płatnościami określonych podatków,
  • posiada uprawnienia do zawodowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonywania doradztwa podatkowego.

Zapraszamy do zapoznania zapoznania się z naszym starszym wpisem!