Prokurent

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Najprościej mówiąc zakres działania prokurenta jest dokładnie taki sam jak zakres działania członka zarządu. Prokurent samoistny może samodzielnie dokonywać wszystkich czynności, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu.

Prokurentem może zostać osoba pełnoletnia, a więc osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została choćby częściowo ubezwłasnowolniona.

Prokura musi zostać udzielona na piśmie pod rygorem nieważności, a ustanowienie prokurenta podlega wpisowi do rejestru, gdzie ujawnia się osobę prokurenta oraz rodzaj prokury. Ważne jest, że prokura nie może zostać przeniesiona na inną osobę fizyczną.

Prokura wygasa wraz z ogłoszeniem upadłości, otwarciem likwidacji, przekształceniem przedsiębiorcy bądź jego wykreśleniem z rejestru.