Podatnicy będą mieli obowiązek przekazywać dobowe wyciągi rachunków szefowi KAS

Obecnie trwają prace nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej. Przewidywane zmiany to wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Celem zmian jest ograniczenie nadużyć i oszustw podatkowych, przede wszystkim tych polegających na karuzeli podatkowej.

Zmiany kierowane są do:
– osób prawnych
– jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
– osób fizycznych będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej.

Ze zmian wyłączeni są mikro przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych realizowany będzie:
– za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej
– bezpośrednio przez podatnika

Wyciągi z rachunków bankowych będą przekazywane za okresy dobowe do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, w postaci elektronicznej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części.

Bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa będzie przekazywała wyciągi z rachunków bankowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej