Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej

Chociaż nie jest tak popularna jak spółka z o.o. czy spółka komandytowa, przedsiębiorcy wybierają spółkę komandytowo-akcyjną jako formę prawną ich przedsiębiorstwa. Spółka ta ma cechy wspólne z spółką akcyjną, a jednocześnie ze spółką komandytową.

Cechami wspólnymi dla spółki komandytowo-akcyjnej i spółki komandytowej są brak osobowości prawnej, ale posiadanie zdolności prawnej. Podobnie jak spółce komandytowej firma spółki komandytowo-akcyjnej musi zawierać nazwisko lub firmę jednego bądź kilku komplementariuszy oraz oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna” lub skrót „S.K.A”.

W spółce komandytowo-akcyjnej jak w spółce akcyjnej tworzony jest kapitał zakładowy, którego minimalna wysokość powinna wynosić 50 000 złotych. Kolejną cechą charakterystyczną dla tej spółki i łączącą ją z spółką akcyjną jest występowanie organów – walnego zgromadzenia akcjonariuszy i rady nadzorczej.

Cechą spółki komandytowo-akcyjnej jest również opodatkowanie jako osoby prawnej, tak jak ma to miejsce w przypadku spółki akcyjnej. Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawą o podatku tonażowym od stycznia 2014 roku spółka komandytowo-akcyjna zobowiązana jest do rozliczania się z podatku CIT, którego podstawą wyliczenia są zyski spółki.

Spółkę komandytowo-akcyjną i akcyjną łączy również obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, chociaż omawiana tu spółka nie posiada osobowości prawnej.

 

Sprawdź również: samodzielne prowadzenie księgowości!