Definicja samofakturowania

Jak wszyscy wiedzą – faktura VAT jest dowodem sprzedaży towarów oraz usług. Automatycznie wystawcą faktury jest sprzedawca, aczkolwiek może pojawić się sytuacja, kiedy wystawcą faktury jest sam nabywca i wówczas ten proces nazywa się samofakturowaniem. W trakcie samofakturowania dostawca wydający towar nie musi sporządzać żadnego dokumentu potwierdzającego ową transakcję, ponieważ taki obowiązek spoczywa na barkach Read more about Definicja samofakturowania[…]

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy to dodatkowe dni wolne dla pracownika, które mogą być przyznane w wyjątkowych okolicznościach. W zależności od sytuacji można dostać 1 lub 2 dni wolnego. Urlop udzielany jest z powodu sytuacji losowych, których nie da się przewidzieć. Wniosek musi zostać złożony u pracodawcy. W jakich sytuacjach? – ślub: pracownika lub jego dziecka – narodziny Read more about Urlop okolicznościowy[…]

Darmowa pomoc prawna

Pomoc prawna dotyczy informacji odnośnie przepisów, praw i obowiązków, które przysługują danej osobie, wskazania sposobu rozwiązania pewnych problemów oraz pomocy w sporządzaniu pism niezbędnych do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym i sądowo-administracyjnym. Darmowej pomocy prawnej udzielają: – adwokaci i radcy prawni, aplikanci adwokaccy lub aplikanci radcowscy w lokalach udostępnionych Read more about Darmowa pomoc prawna[…]

Ulga na start, czyli 6 miesięcy bez składek ZUS

Od 30 kwietnia bieżącego roku, osoba zakładająca działalność gospodarczą posiada całkiem nowy przywilej – przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy, nie musi płacić składek ZUS. Decydując się na zwolnienie z opłat składek społecznych, jest się czasowo wykluczonym z: składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. Po upłynięciu okresu związanego z ulgą, przedsiębiorstwo Read more about Ulga na start, czyli 6 miesięcy bez składek ZUS[…]

Firmowe dokumenty magazynowe

Tytułowe dokumenty magazynowe są specjalnymi dokumentami służącymi do zarządzania stanami posiadanych przez firmę magazynów. Definicja dzieli te dokumenty na przychodowe (wpływają do magazynu) oraz rozchodowe (wypływające z magazynu). Do dokumentów magazynowych zaliczamy: 1. PZ – przyjęcie zewnętrzne – znajduje zastosowanie przy nieodpłatnym przejmowaniu towarów, – jest wystawiane przez pracownika na podstawie akt potwierdzających dostawę, – Read more about Firmowe dokumenty magazynowe[…]

Zasiłek wyrównawczy

Pracownicy, którzy przez pewien czas wykazują mniejszą zdolność do wykonywania obowiązków w związku z czym ich wynagrodzenie zostało znacznie obniżone mogą ubiegać się o zasiłek wyrównawczy. W szczególności przysługuje on pracownikom, którzy zostali narażeni na działanie tak zwanej choroby zawodowej, pracującym w warunkach szczególnie szkodliwych, a także gdy osoby zatrudnione ze względu na długotrwałą chorobę Read more about Zasiłek wyrównawczy[…]

Prokurent

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Najprościej mówiąc zakres działania prokurenta jest dokładnie taki sam jak zakres działania członka zarządu. Prokurent samoistny może samodzielnie dokonywać wszystkich czynności, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu. Prokurentem może zostać osoba pełnoletnia, a więc osoba posiadająca pełną zdolność do Read more about Prokurent[…]

Co to jest weksel?

Weksel jest pojęciem stosunkowo popularnym, bardzo często występującym w umowach kredytowych jako zabezpieczenie kredytu. Weksel to papier wartościowy zobowiązujący jedną ze stron do zapłacenia określonej sumy wekslowej w danym terminie. Wyróżniamy dwa podstawowe podziały weksli. Jeden ze względu na wierzyciela, a drugi ze względu na dłużnika. Weksel powinien składać się z następujących elementów: – nazwa Read more about Co to jest weksel?[…]