Księgowość Pełna

Księgowość pełna jest formą opodatkowania, która w porównaniu do uproszczonej jest procesem bardziej skomplikowanym.

Dla kogo?

Do jej prowadzenia zobligowane są podmioty gospodarcze, których przychód za ubiegły rok obrotowy przekroczył wartość 2 000 000 euro. Zobowiązane są także niezależnie od wysokości przychodu wszystkie spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.) oraz pozostałe podmioty posiadające osobowość prawną

Po co?

Głównym jej celem jest obliczenie wysokości podatku. Polega na rejestrowaniu każdej, nawet najmniejszej transakcji. Pod uwagę brane są także wszystkie operacje bezgotówkowe.

System taki ma jedną podstawową zaletę. Pozwala na całościowy obraz stanu finansowego firmy. Umożliwia bieżącą kontrolę: wpływów do kasy, zobowiązań, uszkodzonego towaru, wszystkich przelewów bankowych, zaciągniętych kredytów itp.

Jak? 

Zasady jej funkcjonowania reguluje ustawa o rachunkowości.

Prowadzenie ksiąg handlowych nie jest proste, dlatego najczęściej wymaga zatrudnienia odpowiednich specjalistów (biuro rachunkowe lub księgową). W skład ksiąg rachunkowych zalicza się:

  • dziennik, w którym ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze,
  • konta księgi głównej,
  • konta ksiąg pomocniczych,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów.

Księgi handlowe a obowiązki podatnika:

  • wpisy muszą być chronologiczne i systematyczne,
  • trzeba sprawdzać (najlepiej poprzez inwentaryzację) stan aktywów i pasywów,
  • sporządzać sprawozdania finansowe,
  • wycena aktywów i pasywów,
  • przechowywanie dowodów księgowych.

ksiegowosc-firm