Kary za unikanie opodatkowania

Aktualnie w przypadku stwierdzenia, że podatnik unika zapłaty należnego podatku musi on jedynie uregulować należny podatek ewentualnie z odsetkami. Ma to ulec zmianie już w następnym roku. Od stycznia 2019 roku za unikanie opodatkowania będą groziły dodatkowe kary finansowe. Kara ta ma wynosić 40% kwoty uzyskanej korzyści podatkowej.

W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych bądź osób fizycznych podstawą opodatkowania będzie 10% łącznej wartości składników. Ponadto ustawodawca wprowadził możliwość podwajania, a nawet potrajania tych kar w następujących sytuacjach:
– gdy podstawa zobowiązania podatkowego przekracza 15 000 000 (w zakresie nadwyżki za tą kwotę),
– jeżeli nie upłynęło 10 lat od momentu, gdy podatnikowi doręczono ostatnią decyzję o unikaniu opodatkowania,
– w przypadku, gdy podatnik nie przedstawił organom podatkowym dokumentacji z zakresu cen transferowych.

Co ważne, potrojenie kary nastąpi wyłącznie, gdy zostaną spełnione co najmniej 2 z wyżej wymienionych powodów.