Jak zbudowana jest księga rachunkowa?

Księga rachunkowa jest sposobem ewidencji księgowej w przedsiębiorstwach, zobowiązanych do prowadzenia pełnej rachunkowości finansowej. Niestety jej prowadzenie jest bardzo skomplikowane i trudne co powoduje, że na ogół zajmują się tylko specjaliści – księgowi.

Księga rachunkowa składa się z 6 istotnych elementów, jakimi są: 

DZIENNIK KSIĘGOWY – służący do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich operacji, jakie miały miejsce w jednostce gospodarczej. Zapisy w dzienniku zawierają datę operacji, dowód rodzaj i numer dowodu księgowego oraz sposób ujęcia w księgach rachunkowych.

KONTA KSIĘGI GŁÓWNEJ – zwane inaczej kontami syntetycznymi, służą ewidencji księgowej operacji gospodarczych. Zapisów na nich dokonuje się zgodnie z zasadą podwójnego zapisu.

KONTA KSIĘGI POMOCNICZEJ – funkcjonujące pod nazwą kont analitycznych, stanowią pomocniczą ewidencję księgową. Na kontach analitycznych w przeciwieństwie do kont syntetycznych stosuje się zasadę zapisu pojedynczego, powtarzalnego.

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ – nazywane jest także bilansem próbnym. Sporządza się go w celu sprawdzenia przestrzegania zasady podwójnego zapisu.

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT KSIĄG POMOCNICZYCH – podobnie jak poprzednie zestawienie służy sprawdzeniu przestrzegania zasady zapisu powtarzalnego.

WYKAZ AKTYWÓW I PASYWÓW – zastępowany jest czasem nazwą inwentarz. Jest to zestawienie poszczególnych składników majątku.