Inwentaryzacja należności

Inwentaryzacja należności to procedura, którą przeprowadzać powinien przedsiębiorca przynajmniej raz do roku. Czynność ta swoje uregulowania znajduje w Ustawie o rachunkowości. Dokonuje się transakcji na ostatni dzień każdego roku obrotowego z wykorzystaniem potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu aktywów. W przypadku różnic niezbędne jest ich wyjaśnienie oraz odpowiednie rozliczenie. Inwentaryzacja dokonywana powinna być z wykorzystaniem uzgodnień sald. W przypadku różnic niezbędne jest ich wyjaśnienie, rozliczenie oraz podanie przyczyny.

Nie wszystkie należności jednostki podlegają obowiązkowej inwentaryzacji. Nie trzeba uzgadniać sald:

  • od pracowników
  • od osób i jednostek nieprowadzących pełnych ksiąg rachunkowych
  • o charakterze publiczno-prawnym
  • wątpliwych i spornych

Należności inwentaryzować należy z zastosowaniem metody weryfikacji salda. Należności potwierdzane przez kontrahentów muszą być także odpowiednio inwentaryzowane. Przedsiębiorca ma więc obligatoryjny obowiązek nie wcześniej niż na 3 miesiące przed końcem roku obrotowego pismo do kontrahentów z wnioskiem o potwierdzenie salda należności. W momencie otrzymania potwierdzenia zinwentaryzować należności. W toku przeprowadzania inwentaryzacji należności mogą pojawić się różnice, które trzeba będzie wyjaśnić. Ich przyczyną może być popełnienie błędów rachunkowych, niesłuszne zarachowanie należności, niezewidencjonowanie operacji lub ujęcie dowodu w różnym czasie. Przyczyny te wpisać należy w uwagi do inwentaryzacji należności.