Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 293

Fałszywe zwolnienie lekarskie – co za to grozi?

Często pracownik, któremu pracodawca nie chce udzielić urlopu decyduje się na skorzystanie z fałszywego zwolnienia lekarskiego. Jest to niezgodne z prawem i w razie wykrycia nieprawidłowości wiąże się z poważnymi i przykrymi konsekwencjami.

Pracownik na zwolnieniu lekarskim może podlegać kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kontrola ma na celu ustalenie, czy pracownik w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej, albo czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że pracownik dopuścił się uchybienia, traci on prawo do zasiłku chorobowego.

Prawo do kontroli ma również pracodawca, który zatrudnia powyżej 20 osób w swojej firmie. Pracodawca nie musi dokonywać tego osobiście. Może do tego wyznaczyć odpowiednią osobę, którą upoważni do przeprowadzenia tych działań. Jeżeli właściciel stwierdzi, że pracownik w ten sposób naruszył obowiązki pracownicze, ma prawo do jego dyscyplinarnego zwolnienia.

Kontrolę można przeprowadzić w ściśle określonych miejscach m.in.

  • w miejscu pracy lub w miejscu prowadzenia działalności pozarolniczej,
  • w miejscu zamieszkania,
  • w miejscu czasowego pobytu,
  • w innym miejscu, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że jest to celowe.

Decydując się na skorzystanie z fałszywego zwolnienia lekarskiego warto zapoznać się z konsekwencjami, jakie mogą wystąpić przy dopuszczeniu się takiego oszustwa.