EBIT

EBIT – to wskaźnik oznaczający dochód przed odsetkami i podatkami, który oblicza się w celu ustalenia uproszczonych podstawowych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa.

Odsetki – kwota netto kosztów finansowych pomniejszonych o przychody finansowe.
Podatki – kwota netto podatku dochodowego płaconego przez firmę.

EBIT obejmuje przychody i koszty operacyjne i nieoperacyjne, przychody związane z podstawowa i niepodstawową działalności z wyłączeniem kosztów finansowych i podatkowych. Z pozoru wydaje się być on tożsamy z wynikiem operacyjnym, jest to jednak znacznie szersze pojęcie.

Przepisy księgowe formalnie nie definiują EBIT jako wielkości księgowej. EBIT jest jednak powszechnie stosowany przez spółki kapitałowe, prasę związaną z działalnością oraz analityków finansowych.

EBIT oblicza się dodając do kosztów finansowych związanych z obsługa długu zysku (straty) netto i kosztów podatkowych.

Obliczenie EBIT umożliwia wyliczenie kolejnego wskaźnika, jakim jest EBITA czyli zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i dodatkowo przed amortyzacją.