Co to jest weksel?

Weksel jest pojęciem stosunkowo popularnym, bardzo często występującym w umowach kredytowych jako zabezpieczenie kredytu.

Weksel to papier wartościowy zobowiązujący jedną ze stron do zapłacenia określonej sumy wekslowej w danym terminie. Wyróżniamy dwa podstawowe podziały weksli. Jeden ze względu na wierzyciela, a drugi ze względu na dłużnika.

Weksel powinien składać się z następujących elementów:
– nazwa weksel, w języku w którym został wystawiony,
– bezwarunkowe polecenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,
– nazwisko osoby zobowiązanej do płacenia,
– miejsce i termin płatności,
– nazwisko osoby, na rzecz której ma zostać dokonana płatność,
– nazwisko osoby na polecenie której ma zostać dokonana płatność,
– data i miejsce wystawienia weksla,
– podpis wystawcy weksla.

Weksle spełniają następujące funkcje:
– płatniczą,
– zabezpieczającą,
– obiegową.