Co to jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to uporządkowane przedstawienie całej sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie. Jego celem jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej firmy oraz przepływie środków pieniężnych jednostki dla szerokiego kręgu użytkowników.sprawozdanie finansowe

Na sprawozdanie finansowe składa się:

  • wprowadzenie,
  • bilans,
  • rachunek zysków i start,
  • informacje ogólne i uzupełniające.
Wzory tych dokumentów zamieszczone są w załączniku 1 ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie należy sporządzić na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub innych bilansów finansowych, w języku polskim i walucie polskiej.

Kto jest głównym użytkownikiem sprawozdań?

  • agendy rządowe i samorządy (ocena zgodności działań z regulacjami prawnymi),
  • wierzyciele (decyzje o udzielaniu kredytów, pożyczek, itp),
  • inwestorzy i doradcy (decyzje inwestycyjne),
  • pracownicy (ocena zdolności firmy do wypełnienia zobowiązań wobec nich),
  • konkurencja (ocena mocnych i słabych stron oraz tworzenie strategii)
  • zarządzający firmą (sprawozdanie pomaga przy decyzjach dotyczących zarządzania firmą).