Co to jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe najprościej mówiąc jest przedstawieniem sytuacji majątkowej firmy. Do jego składania zobowiązane są zarówno osoby prawne, jak i jednostki, które nie posiadają pełnej osobowości prawnej, jednak stosują zasady rachunkowości ujęte w ustawie. Sprawozdanie finansowe składa się we właściwym rejestrze sądowym.

Elementy sprawozdania finansowego:
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie, a także objaśnienia.

Cechy poprawnie sporządzonego sprawozdania finansowego:
– wiarygodność,
– zrozumiałość dla użytkowników,
– kompletność,
– porównywalność,
– sprawdzalność,
– terminowość,
– ciągłość.