Aktywa w firmie

W rachunkowości mamy do czynienia z takimi pojęciami jak: aktywa i pasywa. Są one często nie rozumiane bądź mylone, najczęściej przez młodych przedsiębiorców. W dzisiejszym poście przybliżę czym są aktywa w firmie.

Aktywa są to wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń. Powodują one korzyści ekonomiczne i finansowe. Klasyfikuje się je według możliwości ich spieniężenia. Możemy wyróżnić dwa rodzaje aktywów:
Aktywa trwałe

  • nieruchomości. Zaliczamy do nich między innymi: budynki mieszkalne, aktywanieruchomości użytkowe – przychód pasywny.
  • wartości niematerialne i prawne,
  • środki trwałe,
  • inwestycje długoterminowe,
  • należności długoterminowe,

Aktywa obrotowe –

  • różnego rodzaju zapasy (materiały, produkcja w toku, półprodukty, towary, wyroby gotowe)
  • należności krótkoterminowe,
  • środki pieniężne
  • Papiery wartościowe, (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, polisy ubezpieczeniowe). Generują one przychód z portfela inwestycji.

Aktywa możemy rozumieć jako majątek, który dana jednostka kontroluje. Majątek ten uregulowany jest w bilansie według kryterium płatności, czyli możliwości zamiany tego majątku na środki pieniężne. Można podzielić go na dwie grupy: aktywa trwałe oraz obrotowe. Tym, co odróżnia je od siebie jest czas, przez który jednostka zamierza je utrzymywać. Aktywa, które firma zamierza zużyć lub sprzedać w ciągu roku są aktywami obrotowymi, natomiast aktywa, które podmiot zamierza utrzymać dłużej niż rok są aktywami trwałymi.